Cần gửi ít giấy tờ từ Việt Nam sang đây mà chẳng tìm được ai. Vào mấy group tìm bỏng mắt cũng không thấy ai có chuyến bay, thậm chí có group còn không chịu duyệt bài cho mình. Thế mà lên đây tìm cái có luôn. Ơn giời.